Klubnyheder

Dagsorden til generalforsamlingen

21. september 2021, 09.47

Da der ikke er indkommet forslag til generalforsamlingen, bliver dagsordenen som tidligere opslået.

Generalforsamling søndag den 3. oktober 2021 kl. 10-11 i Biblioteket.

 

Dagsorden er følgende: 

 

1) Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2) Bestyrelsens beretning

3) Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4) Indkomne forslag.

5) Fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering.

6) Valg af bestyrelse og suppleanter. Næstformand, kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

7) Valg af en revisor i ulige år.

8) Valg af en revisorsuppleant i lige år.

9) Eventuelt.

 

Generalforsamlingen er åben for alle. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, og som er fyldt 15 år - for medlemmer under 15 år har én forældre/-værge pr. familie.  Stemmeret kan kun afgives ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning.

 

Medlemmer af SGF er idrætsudøvere (der ikke er i kontingentrestance), instruktører, hjælpeinstruktører, minihjælpere, voksenhjælpere, medlemmer af aktivitetsudvalg, ressourcepersoner samt æresmedlemmer.

 

Pga. Covid-19 skal man tilmelde sig til formand@solrodgf.dk

 

Venlig hilsen Bestyrelsen, Solrød Gymnastikforening