Klubnyheder

Generalforsamling 15. november 2020 SGF

21. maj 2021, 11.04

Generalforsamling 15. november 2020 

Solrød Gymnastikforening holder i år generalforsamling søndag den 15. november 2020 kl. 13. Dette sker på Solrød Bibliotek, Solrød Center 4, 2680 Solrød Strand. 


Dagsordenen bliver ifølge vedtægterne: 


1 Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 

2 Bestyrelsens beretning. 

3 Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

4 Indkomne forslag. 

5 Fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering. 

6 Valg af bestyrelse og suppleanter. Formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 

Næstformand, kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 

7 Valg af en revisor i ulige år. 

8 Valg af en revisorsuppleant i lige år. 

9 Eventuelt. 


Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen (under punkt 4) til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen, dvs. den 1.november 2020 kl. 11. Indsendelse skal ske på mail til formand@solrodgf.dk. Detaljeret dagsorden, inkl. eventuelt indsendte forslag offentliggøres på hjemmesiden kort tid derefter. 


Generalforsamlingen er åben for alle. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, og som er fyldt 15 år - for medlemmer under 15 år har én forældre/-værge pr. familie.  Stemmeret kan kun afgives ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning. 


Medlemmer af SGF er idrætsudøvere (der ikke er i kontingentrestance), instruktører, hjælpeinstruktører, minihjælpere, voksenhjælpere, medlemmer af aktivitetsudvalg, ressourcepersoner samt æresmedlemmer. 


Pga. Covid-19 skal man tilmelde sig på holdsport eller til formand@solrodgf.dk 


Venlig hilsen 

Bestyrelsen, Solrød Gymnastikforening