Børne- og samværspolitik

Det primære mål for børnepolitikken i SGF er børnenes trivsel og udvikling, både motorisk, socialt og personligt.

Fællesskab i foreningen er umådelig vigtigt – både som grundlag for udvikling (børn udvikler sig hovedsageligt i fællesskab med andre, og ikke alene) og som motivationsfaktor for at fortsætte træningen (det er kun sjovt at komme år efter år, hvis man er en del af fællesskabet). 

Fællesskabet skal fungere i flere sammenhænge: Fællesskab på de enkelte hold.
- Nye forældre og nye børn skal altid bydes velkommen i foreningen af instruktøren
- Der skal være plads til en lille fælles snak inden træningen 
- Der skal være en god stemning til træningen

Fællesskab på tværs af hold og alder. - Træningen af børneholdene ligger samtidigt eller i forlængelse af hinanden, så vejene krydses - I forbindelse med fællesarrangementer laves aktiviteter, hvor børnene er sammen på tværs af alder og hold

SGF er en forening, hvor børnene indbyrdes forventes at behandle hinanden ordentligt, uanset de svagheder og færdigheder, den enkelte måtte besidde. Vi ønsker at se vore børnegymnaster som hele mennesker, hvor det er acceptabelt at være forskellige, og hvor alle mødes med tolerance og åbenhed. Vi tror, at en sådan kultur primært fremmes ved den holdning, instruktørerne selv viser i dagligdagen, men også ved, at de voksne resolut og uden berøringsangst griber ind, hvis der er optræk til uheldig adfærd børnene imellem. 

Træningsdagene og foreningsaktiviteterne skal være noget, både børn og forældre ser frem til. Træningen i SGF skal gerne give børnene en oplevelse af, at det er sjovt at dyrke idræt, og at de oplever en grad af succes med at bruge deres krop. Det er tanken, at når børnene får en positiv oplevelse med idræt, vil de være mere tilbøjelige til fortsat at dyrke idræt i ungdoms-og voksenlivet. Ad den vej kan foreningen således påvirke børnenes livsstil, både her og nu og forhåbentlig også på lidt længere sigt, i en fornuftig retning.
 

Forebyggelse af overgreb

Til forebyggelse af overgreb på børn og for at opretholde trygge rammer for såvel børn som voksne i foreningens børne- & ungdomsarbejde har SGF opstillet følgende procedurer og anbefalinger i omgangen med børn og unge:

SGF foretager en gang årligt i august måned en forespørgsel til Det Centrale Kriminalregister på alle ”ansatte” på 15 år og derover i foreningen, uanset om vedkommende indgår som en fast stab i omgangen med børn og unge under 15 år eller ej.

SGF foretager forud for planlagte fællestræninger, lejrture, overnatninger og lignende med deltagelse af børn og unge under 15 år en supplerende forespørgsel på de voksne deltagere, der indgår som instruktører, hjælpere eller har en ledende rolle på turen, OG som IKKE var medtaget ved den årlige rutinemæssige forespørgsel.

På træningsture/lejre eller arrangementer med overnatning SKAL der deltage mindst en ansvarlig voksen af hvert køn på mix-hold med gymnaster under 15 år. Dvs. der skal være mindst en voksen mand og en voksen kvinde med, når et børne/ungdoms-mixhold skal af sted, hvorimod et drengehold godt kan nøjes med at have mandlige ansvarlige med, ligesom et pigehold kan nøjes med kvindelige ansvarlige.

Der skal være indhentet børneattester på de deltagende ansvarlige/voksne, forinden arrangementet.

Også personer der starter deres engagement i SGF i løbet af sæsonen, foretages der en forespørgsel på, hvis de ikke nåede med i den årlige forespørgsel. Denne forespørgsel indsendes til Det Centrale Kriminalregister senest 1 måned efter vedkommende starter i SGF, men vi tilstræber at det - hvor det er muligt - er gjort inden vedkommende starter.

Forespørgslerne forudsætter samtykke fra hver enkelt, og man kan ikke indgå i bestyrelsen, instruktørstaben, udvalg eller på de anførte poster, hvis der ikke gives samtykke.

De ikke-belastende svar fra Det Centrale Kriminalregister modtages i foreningens e-boks, hvor de opbevares efter gældende regler, fastsat af datatilsynet, så længe det er nødvendigt, for at kunne bevise overfor Solrød Kommunes Kultur og Fritid, at der er indhentet børneattester som krævet.

Eventuelle belastende børneattester sendes direkte fra Det Centrale Kriminalregister til DGI, der herefter rådgiver SGF om de opfølgende tiltag.

Ingen person, der er dømt eller på anden måde straffet for

·        Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år

·        Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi

·        Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år

kan være beskæftiget i ungdomsarbejdet og omgangen med børn og unge i SGF.


Følelser, samvær, kropskontakt og mistanke om overgreb

For at fremme forståelsen og samtidig minimere risikoen for misforståelse oplistes her en positiv- og en negativliste i omgangen med børn og unge i SGF.


Positivliste

Det er ved modtagninger og indlæringssituationer naturligt, at der kan være fysisk kontakt.

Det kan være naturligt at give et opmuntrende klap på skulderen.

Det er i orden at give en hjælpende eller støttende hånd under håndtering af redskaber og lignende.

Det kan være naturligt at give et knus efter en opvisning/træning eller trøstende omfavnelse, hvis barnet er ked af det.

Voksne bør tænke sig om, og om muligt sørge for at være mindst to sammen i omklædnings- og badesituationer, i soverum og under andre sammenlignelige forhold.

Negativliste

Det er IKKE i orden at voksne kysser barnet på munden.

Det er IKKE i orden at voksne berører barn og unge på brystet og i skridtet.

Det er IKKE i orden at voksne går ind i omklædningsrummet for det modsatte køn.

Det er IKKE i orden at komme med sjofle bemærkninger.

Det er IKKE i orden at kommentere barnets eller den unges krop og udseende.

Det er IKKE hensigtsmæssigt, at f.eks. en voksen inviterer et barn med sig hjem.

Mistanke om overgreb

Betegnelsen “overgreb” dækker her bredt over blufærdighedskrænkelse, fysisk magtanvendelse, trusler, mobning, seksuel chikane, seksuel berøring, seksuel aktivitet og voldtægt.

I relation til sådan vanrøgt af børn og unge har alle en formel pligt til at underrette socialforvaltningen.

Alle har pligt til at reagere på mistanke om overgreb på foreningens børn og unge og kan i den forbindelse søge rådgivning gennem DGI.

Ved mistanke om overgreb af den nævnte karakter skal foreningens bestyrelse (formanden) kontaktes.

Ved akutte alvorlige overgreb må de tilstedeværende reagere ud fra omstændighederne og foretage underretning/tilkald af forældre, læge, socialforvaltning og/eller politi.

Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet er vigtigt for foreningen. Forældrene er en uhyre vigtig ressource for foreningen, og de skal føle sig velkomne. 

Det er vigtigt, at forældrene har mulighed for at deltage i foreningslivet på flere niveauer. 

Gymnastik skal være en fælles oplevelse for børn og forældre. 

Det er godt med god kontakt mellem instruktører og forældre, så samarbejdet og tilliden styrkes og udvikles. 

Forældrene er de vigtigste personer i børnenes liv. Når børnene oplever, at forældrene kan lide at være i foreningen og har tillid til instruktørerne, vil dette automatisk overføres til børnene, så foreningen også ad den vej får børn, der er trygge ved at gå til gymnastik. 

Det er positivt, hvis forældrene lærer hinanden at kende og knyttes til foreningen. Det tilstræbes, at der hvert år arrangeres arrangementer, hvor gymnasternes forældre og søskende inviteres med.

Foreningen har brug for forældrenes hjælp til at løse forskellige praktiske opgaver. Det kan være større eller mindre uden at presse nogen til at påtage sig opgaver. Der bør lægges vægt på at arbejde hen mod at sprede opgaverne og lægge ansvaret for delområderne ud til forældrene, så "nøglepersonerne" i foreningen ikke slides op.

Informationsniveauet fra instruktørerne/bestyrelsen til forældrene skal være højt. Den største del af informationen sker via samtaler og SGFs hjemmeside www.solrodgf.dk.

Instruktører og bestyrelse m.fl.

SGF stiler imod at opnå en gruppe instruktører med gode kvalifikationer, både fagligt og personligt.

Instruktørerne i SGF skal være deres rolle som forbillede for børnenes bevidst. Det giver dem et ansvar, f.eks. i deres omgang med alkohol og tobak, men også en unik mulighed for at påvirke børnegruppen. F.eks. må man formode, at instruktørernes adfærd har stor betydning for, at der også børnene imellem er respekt for den enkelte, og at børnegruppen kun i ringe grad er præget af hierarki.

Samarbejdet mellem alle – bestyrelse/instruktører, instruktører/gymnaster osv. skal være præget af tillid og tryghed. Enhver skal kunne henvende sig uden betænkeligheder på lige netop det niveau, hvor problemet kan løses.

Instruktører og bestyrelse må være parate til forandring, forandringer skal ses som muligheder, udfordringer og udvikling og ikke som forhindringer. Forslag til forandringer ol. skal diskuteres i åben dialog, ligesom den enkeltes personlige udvikling også skal tilgodeses.

Alle forventes at være meget bevidste omkring deres forskellige gøremål og kompetencer til fælles gavn og glæde for den enkelte og for fællesskabet.

Alle bærer selv et ansvar for at opsøge relevant information og følge sine opgaver til dørs.

SGF vil vi forsat arbejde på, at få nye instruktører på banen. For at bevare kvaliteten, har SGF som mål, at instruktørerne minimum 1 gang om året skal på et relevant instruktørkursus, nye instruktører og hjælpeinstruktører gerne mere. Yderligere skal hjælpeinstruktører følge DGIs instruktøruddannelse og minimum have fuldført deltagelse på G1 (eller lignende kompetencegivende uddannelse), OG være fyldt 16 år, før de kan stå som instruktør med ansvar for et hold i foreningen.

Vedtaget af bestyrelsen 19.10.2005
Opdateret d. 28.07.2011
Opdateret d. 14.08.2012
Opdateret d. 15.08.2016